דף הבית |  אודותינו |  דרייברים |  תמיכה |  מועדון לקוחות |  הצעת מחיר |  צור קשר  
שלום אורח

   מתכלים

דיו
לייזר- טונרים ותופים
גלילי דיו לפקסימיליות

        מדפסות מכשירים
      משולבים ופקסים

מדפסות
מכשירים משולבים
פקסים
פלוטר
שרותי הדפסה

      מחשוב

מחשבים ניידים
מחשבים שולחניים
טאבלטים
תוכנות
הרחבת אחריות

      טלויזיות,מסכי
    מחשב ומקרנים

טלויזיות
מסכי מחשב
מקרנים
הרחבת אחריות
 

               ציוד היקפי

מקלדות
עכברים
סורקים
סטים- מקלדות ועכברים
מדיה לצריבה CD
מדיה לצריבה DVD
זכרונות ניידים
רמקולים
מצלמות אינטרנט
קלטות גיבוי
שונות

כתבו עלינו ב-ZAP

תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חנות האינטרנט CPI.

פרטי החנות: CPI ת.ד 1906 חולון טל' 03-5506860 פקס' 03-5506760

השימוש והפעולות באתר מוגבלים למשתמשים, העומדים בתנאים המצטברים: תושב ישראל, הנושא ת.ז. ישראלית תקפה, או אישיות משפטית שהתאגדה ורשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות. בעל כרטיס אשראי המונפק והתקף בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי ובעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. מוקדם לאישור הפעולות - אישור חברת כרטיסי האשראי לחיוב שבוצע באתר או אישור CPI לפתיחת חשבון אשראי למשתמש/ת עסקי/ת חדש/ה.

טרם השימוש באתר, אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם CPI, לשימוש באתר ורכישה באמצעות האתר. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת בעיון, הבנת ואת/ה מסכים/מה ומקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד CPI, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי השימוש. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא. תנאי השימוש, השימוש, וכל הפעולות באמצעות האתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך.

זכויות קניין וסימני מסחר:
כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו , הינם בבעלותה הבלעדית של CPI ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור CPI בלבד. השמות והלוגו CPI, וכל סימני המסחר באתר ו/או הקשורים בשמות אלה הינם סימני מסחר רשומים של CPI וקניינה הבלעדי. אין לעשות בסימני המסחר כל שימוש, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי CPI.

תוכן האתר: התמונות באתר, בקטלוג וביתר הפרסומים, נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר ותכולתו,הקטלוג והפרסומים ותכולתם, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בקטלוג וביתר הפרסומים, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות CPI לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. למען הסר ספק, CPI לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים, ט.ל.ח.

הגבלת השימוש: אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי CPI אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור. הנך רשאי/ת לעשות שימוש בחלקים מן האתר לצורך הזמנת מוצרים או כאמצעי לביצוע רכישות דרך האינטרנט בלבד, בכפוף לכך שלא יבוצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא באתר וכן כי ישמרו כל ההודעות הקשורות לזכויות הקניין והקניין הרוחני הכלולות באתר.

הגבלת אחריות: האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא , בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של CPI. האחריות בלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבוא נים ו/או המשווקים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל פי חוק, למעט מוצרים שמסופקים על ידי CPI ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על ידי CPI. CPI אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת. CPI אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, של CPI והיא לא תישא בכל אחריות כלפיך
.
במקרה של שיבושים או בעיות כאמור. בכל מקרה ש CPI לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של CPI, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב, לא תישא CPI בכל אחריות כלפיך.

קישורים לאתרים זרים:
האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי CPI ושאין לה כל שליטה בהם. השימוש באתרים זרים יעשה ישירות מול בעלי האתרים, על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת ובכפוף לכל תנאי השימוש הרלוונטיים. CPI אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות שיבוצעו באתרים זרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.

פרטיות וסודיות המידע: המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של CPI ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור. CPI רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או CPI ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, לפי שיקול דעתה. אם אינך מעוניין/ת בכך, אנא ציין/ני זאת בפרסום הראשון שיישלח אליך והחזר/י אותו אל CPI.

הזמנת מוצרים ותשלום: הזמנת המוצרים באמצעות האתר - בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שרכשת באתר. קבלת הזמנה ב CPI - רק לאחר סיום הרכישות באתר ואישור ההזמנה הסופית. מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד שנרשם במחשבי CPI. כל עוד לא אושרה ההזמנה הסופית, הנך רשאי/ת לחזור בך ולבטל את ההזמנה. ביטול ההזמנה לאחר אישור סופי - אך ורק בפניה טלפונית אל נציגי שירות של CPI.

אמצעי תשלום: באמצעות כרטיס אשראי בלבד במידה והנך משתמש/ת פרטי/ת. אספקת ההזמנה מותנית באישור חברת האשראי.באמצעות כרטיס אשראי או חשבון אשראי, במידה והנך משתמש/ת עסקי/ת.

דמי משלוח: משלוח חינם להזמנות מעל
200 ₪ כולל מע"מ. הזמנות מתחת לסכום זה תחויבנה בדמי משלוח בסך *25 ₪ לפני מע"מ. *לא כולל: אזורים חריגים .

אספקת המוצרים:
הזמנות המוצרים תלויה במלאי זמין, החנות אינה מתחייבת כי כל מוצר המופיע באתר זמין במלאי, לכן, תנאי מקדים וראשוני לביצוע העסקה הוא מלאי זמין במוצר במחסני החנות.
הזמנות אשר תקלטנה ותאושרנה בימים א'-ה' עד השעה:14:00 תסופקנה תוך יום /שני ימי עסקים לרוב חלקי הארץ בין השעות 8:00 ל- 17:00 מועדי האספקה כפופים בכל מקרה לעיכובים עקב כח עליון, שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטת CPI או האחראי על האספקה. זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד. למוצרים שונים עשויים להיות מועדי אספקה שונים CPI אינה מתחייבת כי כל המוצרים יסופקו באותו מועד. במעמד האספקה על הלקוח להימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח ולהציג תעודה מזהה בפני השליח. במקרה שהלקוח לא ימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח, מסירת ההזמנה תידחה למועד חדש סמוך אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא. במידה ונדרשת הרכבה או התקנה של המוצר, תתווסף למחיר המוצר גם עלות הרכבה.

החזרות וביטולים: ניתן לבטל רכישה שבוצעה דרך האתר , בכתב בלבד, בתוך פרק הזמן שמיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר סייג : לא ניתן לבטל עסקה שנעשתה במוצרים פסידים כגון ראשי דיו, טונרים ושאר מתכלים או מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול DVD , קלטות, תוכנות, מולטימדיה וכד', שהצרכן פתח את אריזתם המקורית . אם המוצר התקבל לאחר הודעת הביטול - הלקוח יחזיר את המוצר למחסני החנות. בגין ביטול שבוצע עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגבי המוצר, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששולם עבור המוצר, ללא דמי ביטול כלשהם וזאת תוך 14 ימים מיום הודעת הביטול בכתב. בגין ביטול שבוצע שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה כאמור, יוחזר ללקוח הסכום ששולם עבור המוצר בניכוי 5% מסכום המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם וזאת תוך 14 ימים מיום הודעת הביטול בכתב.

תנאים נוספים: CPI שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש מעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 14 ימים מיום פרסומם באתר. ל CPIהזכות לקבוע את המוצרים והשירותים לרכישה באתר וכל הקשור בהם, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. CPI שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים זרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. CPI רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי CPI בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע
השינויים.

שים לב! אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש ולאמור לעיל, הימנע מכל שימוש בו.

 

 


 פרטי החברה:
ספ-סמרט פרינט בע"מ
ח.פ. 513502906
רח' הבנאי 29 ביתן 173
טל' 03-5505450 פקס' 03-5505459

* נייד לשליחת הודעות וואטסאפ: 050-9959951


טרם השימוש באתר, אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם ספ-סמרט פרינט, לשימוש באתר ורכישה באמצעות האתר.
בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת בעיון, הבנת ואת/ה מסכים/מה ומקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד ספ-סמרט פרינט, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי השימוש.
בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא.
תנאי השימוש, השימוש, וכל הפעולות באמצעות האתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך.

שים לב! אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש ולאמור לעיל, הימנע מכל שימוש בו.

השימוש והפעולות באתר מוגבלים למשתמשים, העומדים בתנאים המצטברים: 
תושב ישראל, הנושא ת.ז. ישראלית תקפה, או אישיות משפטית שהתאגדה ורשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות. בעל כרטיס אשראי המונפק והתקף בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי ובעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

מוקדם לאישור הפעולות - אישור חברת כרטיסי האשראי לחיוב שבוצע באתר או אישור ספ-סמרט פרינט לפתיחת חשבון אשראי למשתמש/ת עסקי/ת חדש/ה.

תוכן האתר:
התמונות באתר, בקטלוג וביתר הפרסומים, נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר ותכולתו,הקטלוג והפרסומים ותכולתם, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בקטלוג וביתר הפרסומים,  בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וספ-סמרט פרינט לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. למען הסר ספק, ספ-סמרט פרינט לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים, ט.ל.ח.


זכויות קניין וסימני מסחר:
כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו , הינם בבעלותה הבלעדית של ספ-סמרט פרינט ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור ספ-סמרט פרינט בלבד.
השמות והלוגו ספ-סמרט פרינט, ספ-סמרט פרינט בע"מ, , וכל סימני המסחר באתר ו/או הקשורים בשמות אלה הינם סימני מסחר רשומים של ספ-סמרט פרינט וקניינה הבלעדי. אין לעשות בסימני המסחר כל שימוש, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי ספ-סמרט פרינט.

הגבלת השימוש:
אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי ספ-סמרט פרינט. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור.
הנך רשאי/ת לעשות שימוש בחלקים מן האתר לצורך הזמנת מוצרים או כאמצעי לביצוע רכישות דרך האינטרנט בלבד, בכפוף לכך שלא יבוצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא באתר וכן כי ישמרו כל ההודעות הקשורות לזכויות הקניין והקניין הרוחני הכלולות באתר.

הגבלת אחריות:
האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא , בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של ספ-סמרט פרינט.
האחריות בלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבוא נים ו/או המשווקים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל פי חוק, למעט מוצרים שמסופקים על ידי ספ-סמרט פרינט ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על ידי ספ-סמרט פרינט.

ספ-סמרט פרינט אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.
ספ-סמרט פרינט אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, של ספ-סמרט פרינט והיא לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.
בכל מקרה ש ספ-סמרט פרינט לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של ספ-סמרט פרינט, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב, לא תישא ספ-סמרט פרינט בכל אחריות כלפיך.קישורים לאתרים זרים:
האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי ספ-סמרט פרינט ושאין לה כל שליטה בהם. השימוש באתרים זרים יעשה ישירות מול בעלי האתרים, על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת ובכפוף לכל תנאי השימוש הרלוונטיים. ספ-סמרט פרינט אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות שיבוצעו באתרים זרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.


פרטיות וסודיות המידע:
המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של ספ-סמרט פרינט ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.
ספ-סמרט פרינט רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או ספ-סמרט פרינט ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, לפי שיקול דעתה. אם אינך מעוניין/ת בכך, אנא ציין/ני זאת בפרסום הראשון שיישלח אליך והחזר/י אותו אל ספ-סמרט פרינט
.

הזמנת מוצרים ותשלום:
הזמנת המוצרים באמצעות האתר - בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שרכשת באתר. קבלת הזמנה בספ-סמרט פרינט - רק לאחר סיום הרכישות באתר ואישור ההזמנה הסופית. מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד שנרשם במחשבי ספ-סמרט פרינט בע"מ. כל עוד לא אושרה ההזמנה הסופית, הנך רשאי/ת לחזור בך ולבטל את ההזמנה. ביטול ההזמנה לאחר אישור סופי - אך ורק בפניה טלפונית אל נציגי שירות של ספ-סמרט פרינט בע"מ.

אמצעי תשלום:
באמצעות כרטיס אשראי בלבד במידה והנך משתמש/ת פרטי/ת. אספקת ההזמנה מותנית באישור חברת האשראי.באמצעות כרטיס אשראי או חשבון אשראי, במידה והנך משתמש/ת עסקי/ת.

דמי משלוח:
משלוח חינם להזמנות  מעל 500 ש"ח  כולל מע"מ. הזמנות מתחת לסכום זה תחויבנה בדמי משלוח בסך *25 ₪ לפני מע"מ.
*לא כולל: אזורים חריגים .
אספקת המוצרים:
הזמנות המוצרים תלויה במלאי זמין, החברה אינה מתחייבת כי כל מוצר המופיע באתר זמין במלאי, לכן, תנאי מקדים וראשוני לביצוע העסקה הוא מלאי זמין במוצר במחסני החברה. 
הזמנות אשר תקלטנה ותאושרנה בימים א'-ה' עד השעה:14:00 תסופקנה תוך יום /שני ימי עסקים לרוב חלקי הארץ בין השעות 8:00 ל- 17:00
מועדי האספקה כפופים בכל מקרה לעיכובים עקב כח עליון, שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטת
ספ-סמרט פרינט או האחראי על האספקה. זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד. למוצרים שונים עשויים להיות מועדי אספקה שונים ספ-סמרט פרינט אינה מתחייבת כי כל המוצרים יסופקו באותו מועד. במעמד האספקה על הלקוח להימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח ולהציג תעודה מזהה בפני השליח. במקרה שהלקוח לא ימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח, מסירת ההזמנה תידחה למועד חדש סמוך אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא. במידה ונדרשת הרכבה או התקנה של המוצר, תתווסף למחיר המוצר גם עלות הרכבה.
החזרות וביטולים:
ניתן לבטל רכישה שבוצעה דרך האתר , בכתב בלבד,  בתוך פרק הזמן שמיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר 

סייג
: לא ניתן לבטל עסקה שנעשתה במוצרים פסידים כגון ראשי דיו, טונרים ושאר מתכלים או מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול
DVD , קלטות, תוכנות, מולטימדיה וכד', שהצרכן פתח את אריזתם המקורית .
אם המוצר התקבל לאחר הודעת הביטול - הלקוח יחזיר את המוצר למחסני החברה.
בגין ביטול שבוצע עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגבי המוצר, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששולם עבור המוצר, ללא דמי ביטול כלשהם וזאת תוך 14 ימים מיום הודעת הביטול בכתב.
בגין ביטול שבוצע שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה כאמור, יוחזר ללקוח הסכום ששולם עבור המוצר בניכוי 5% מסכום המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם וזאת תוך 14 ימים מיום הודעת הביטול בכתב.
תנאים נוספים:
ספ-סמרט פרינט שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש מעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 14 ימים מיום פרסומם באתר.
לספ-סמרט פרינט הזכות לקבוע את המוצרים והשירותים לרכישה באתר וכל הקשור בהם, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ספ-סמרט פרינט שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים זרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
ספ-סמרט פרינט רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל  התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ספ-סמרט פרינט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים  
-->

ההזמנות שלי | שאלות נפוצות | לחץ כאן לפרסום חוות דעת באתר זאפ | תקנון


בניית אתרים | קידום אתרים | מדריך עסקים | בתי עסק | שותפים | Copyright © 2001-2020 NetStyle. All rights reserved